Договір оферти

ТОВ «СТАРДОКТОР» , що діє на підставі Ліцензії на здійснення діяльності з медичної практики №602133, виданої на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.06.2011 №22 (далі Виконавець/Медичний центр) з одного боку, в особі Директора – Корсун Людмили Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ:
1.1. Послуги – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами і обслуговування, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.2. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначениі Правилами обслуговування. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.
1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах. Основний текст публічної оферти не підлягає до редагування іншими способами окрім Додаткових угод та Додатків, датованих, та розміщених на Сайті Виконавця, з зазначенням дати їх доповнення.
1.4. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://stardoctor.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.
1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору, Правил внутрішнього розпорядку та Правил обслуговування. Акцепт здійснюється, шляхом заповнення, підписання та передачі Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети, примірник якої знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця, та свідчить про ознайомлення Пацієнтом з офертою, розміщеною на сайті;
1.5.1.  У разі отримання онлайн консультації (послуги) повним і беззастережним прийняттям (Акцептом) умов цієї Оферти вважається здійснення Пацієнтом будь-яких дій, результатом яких є запис до Виконавця на надання послуги, зокрема, але не виключно: звернення до контакт-центру, звернення до адміністраторів, здійснення самостійного запису через особистий кабінет, відправлення заявки на запис з сайту та ін.
1.6. Пацієнт/Законний представник – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі. Сторони розуміють, що поняття «Пацієнт/Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом може виступати неповнолітня, малолітня особа, цивільна дієздатність яких обмежена і в інтересах якої має діяти її Законний представник. У випадку якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її Законного представника.
1.7. Виконавець – ТОВ «СТАРДОКТОР» , що отримала від Пацієнтів дозвіл на обробку персональних даних та медичне втручання в порядку визначеному умовами Правил обслуговування.
1.8. Сторони – Пацієнт/ Законний представник та Виконавець.
1.9. Правила обслуговування – додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Пацієнтом, з іншої, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та привілеїв, відносин між Пацієнтом та Виконавцем, що виникають в процесі їх виконання та дотримання у відповідній сфері. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та Привілеїв.
1.10. Правила внутрішнього розпорядку – є положеннями, що разом з дійсним договором та Правилами обслуговування регулюють правила перебування Пацієнта під час відвідування, чи проходження лікування у Виконавця, та порушення яких можуть бути підставою відмови у наданні медичної послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього. Дія дійсного Договору розповсюджується на поліклінічних пацієнтів, та не поширюється на осіб з якими особисто підписано Договір про надання медичних послуг.
2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами обслуговування, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послуги та існуючі Акційні пропозиції, а Пацієнт зобов’язується прийняти їх.
2.3. Послуги та Акційні пропозиції надаються на підставі цього Договору та Правил обслуговування. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил обслуговування є Акцепт Пацієнтом умов Публічної оферти даного Договору шляхом підписання будь якого з перелічених документів або вчинення дії: підписання анкети пацієнта із зазначенням власних персональних даних, підписання інформованої добровільної згоди за формою №003-6/о, здійснення запису для отримання медичної послуги, здійснення оплати за медичну послугу.
2.4. Виконавець надає Послуги, через власний та залучений персонал.
2.5. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій вважаються місцезнаходження Виконавця Україна, м. Дніпро вул. Володимира Мономаха, 17А.
2.6. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця.
2.7. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих Ним/Законним представником медичних послуг.
2.8. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг на дату надання Пацієнту такої послуги та зазначеної у Акті приймання наданих послуг.
2.9. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом/Законним представником в день завершення надання медичної послуги.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Пацієнт має право:
3.1.1. Користуватися Послугами та Акційними пропозиціями протягом всього строку їх дії, в тому числі згідно умов Правил обслуговування та інших додатках до Договору.
3.1.2. Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями, комплексними програмами тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Пацієнта надання Послуг та Акційних пропозицій.
3.1.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним Послуг та Акційних пропозицій, а також іншу пов’язану з ними інформацію.
3.1.4. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.
3.1.5. Отримувати повну інформацію про стан свого здоров’я, план та хід лікування.
3.2. Пацієнт зобов’язується:
3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта, в тому числі для заповнення Анкети.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуг та Акційних пропозицій, які мають необхідну кваліфікацію.
3.3.2. Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування.
3.3.3. Призупинити надання Послуг та Акційних пропозицій Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Пацієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил обслуговування чи Правил внутрішнього розпорядку.
3.3.4. В односторонньому порядку відмовити Пацієнту у наданні Послуг і Акційних пропозицій та припинити дію цього Договору, у зв’язку з порушенням пацієнтом Правил внутрішнього розпорядку.
3.3.5. Вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору та Правил обслуговування.
3.3.6. Використовувати адресу електронної пошти та телефон, зазначені Пацієнтом для направлення листів та повідомлень Пацієнту.
3.3.7. Приймати в односторонньому порядку рішення щодо обмеження або припинення надання окремих послуг задля забезпечення безпеки пацієнтів під час епідемій, пандемії.
3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг та Акційних пропозицій належної якості відповідно до цього Договору та Правил обслуговування.
3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації.
3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень чинного законодавства України та в межах спеціальностей заявлених у ліцензії, при наявності відповідних спеціалістів та справного обладнання.
3.4.3. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.
3.4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Порядок врегулювання спорів
4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг та Акційних пропозицій Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил обслуговування, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.
4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Відповідача.
4.1.4. До відносин Сторін, що не врегульовані даним Договором Правил обслуговування та Правил внутрішнього розпорядку застосовуються положення законодавства України.
4.2. Додаткові положення.
4.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.
4.2.2. Всі зміни до цього Договору розміщаються на сайті Виконавця, без редагування основного тексту, з датуванням змін, та не можуть погіршувати прав Пацієнта, що прийняв акцепт та вже отримує послуги.
4.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть, але не зобов’язані, направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Пацієнта, зазначену в Анкеті. У разі нового звернення Пацієнта, дійсна оферта діє з урахуванням внесених у неї змін.
4.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності на наступний день після їх публікації на Сайті Виконавця.
4.2.5. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
4.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів, окрім тих яким вже надаються оплачені медичні послуги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.
5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору), які можуть бути підтверджені довідкою Торгівельно-промислової палати України чи її структурних підрозділів.
5.5. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта (зареєстрованого в реєстрі судових експертів України) у відповідній галузі, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Пацієнтом або третьою стороною.
5.6. Пацієнт розуміє і визнає, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості та підставою для не сплати за отримані послуги.
5.6.1. Підписуючи інформовану добровільну згоду за формою №003-6/о при наданні послуг, пацієнт розуміє та погоджується, що:
— він попереджений і погоджується на медичне втручання при наявності ризику для здоров’я Пацієнта, яке може мати місце у виняткових випадках при наявності гострої необхідності, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або надання необхідних процедур менше, ніж та, що очікується в разі втручання, а усунення небезпеки для здоров’я Пацієнта іншими методами неможливо;
— він обізнаний і визнає допустимими ризиковані методи діагностики, профілактики або надання процедур, якщо вони відповідають сучасним науково-обґрунтованим вимогам та стандартам надання медичних послуг затвердженим МОЗ України чи відповідними органами країн Європейського союзу і спрямовані на запобігання реальної загрози життю та здоров’ю Пацієнта.
5.6.2. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього була потрібна за характером виконуваних дій, він вжив усіх заходів для належного виконання зобов’язань, однак очікуваний результат не був досягнутий в силу того, що, незважаючи на правильні дії, сучасний рівень охорони здоров’я не гарантує стовідсоткового позитивного результату лікування, в тому числі Виконавець не несе відповідальності за ускладнення і інші побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму, вірогідність настання яких не може бути повністю виключена при використанні сучасних знань і технологій.
5.7. У разі прострочення оплати послуг Виконавця, Пацієнт на вимогу Виконавця сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час прострочення, від суми не сплачених коштів за кожен день такого прострочення, що починає відліковуватися з дня підписання Акту наданих послуг, чи безпідставної відмови Пацієнта у підписанні такого.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Договір є публічним, набирає силу з дати його публікації 01.07.2023 року і діє до 31.12.2024 року або до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.
6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.
6.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.
6.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
— за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;
— за рішенням суду;
— у випадку довготривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;
— у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;
— у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.
6.5. Всі інші редакції публічного договору, або пропозиції укласти такий, які могли бути розміщені до публікації дійсного Договору втрачають силу.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правил обслуговування, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті Виконавця.
7.2. Підписуючи та заповнивши Анкету Пацієнт надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті, а також на добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.
7.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.
7.4. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Пацієнт, який отримує послугу.
7.5. Виконавець може проводити аудіо-запис всіх розмов з Пацієнтом. Така інформація є конфіденційною.
7.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавства.
7.7. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.
7.8. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.
7.9. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця або на сайтах відповідних партнерів Виконавця.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «СТАРДОКТОР»
ТОВ «СТАРДОКТОР»
Юр. адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17А.
ЄДРПОУ 37069026
р/р UA523052990000026001050324095
в АТ КБ Приватбанк, МФО 305299
тел. +380956554095
ел. пошта: clinic@stardoctor.com.ua
Директор ______________Корсун Людмила Анатоліївна

Додаток до договору: Додаток 1. Правила обслуговування
Додаток 2. Умови надання медичних послуг.
Додаток 3. Правила внутрішнього розпорядку

Редакція чинна від 01 липня 2023 року

 

Додаток 1
До Договору публічної оферти
ПРАВИЛА
обслуговування
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок обслуговування МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «СТАРДОКТОР» (далі по тексту — Клініка).
1.2. Обслуговування Пацієнта здійснюється на підставі оригіналу Анкети, наданої Клінікою і підписаної безпосередньо Пацієнтом. Обслуговування Пацієнта може тимчасово здійснюватися за відсутності підписаної Пацієнтом Анкети, у цьому випадку отримання Послуг Пацієнтом є визнанням його згоди на обробку Клінікою персональних даних Пацієнта за п.4. цього додатку та визнанням згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, відповідно до формулювань, визначених Анкетою. Клініка може в односторонньому порядку прийняти рішення про відмову в обслуговуванні або в подальшому обслуговуванні Пацієнта, яким не підписано Анкету.
1.3. Отримання послуг має здійснюватися Пацієнтом відповідно до цих Правил. До початку отримання послуг Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з даними Правилами.
2. Використовувані терміни та скорочення:
2.1. Пацієнт Клініки – фізична особа, що прийняла умови даних Правил та Договору публічної оферти.
2.2. Анкета — персональні дані Пацієнта, яка містить згоду на обробку його персональних даних та добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення. Форма Анкети — паперовий носій з оригінальним підписом Пацієнта, або уповноваженої особи, відповідно до законодавства України.
2.3. Інформаційне обслуговування — надання Клінікою Пацієнтові інформації та документів в електронному вигляді, які містять дані для Пацієнта відповідно до розділу 3 цих Правил.
3. Інформація, що надається:
3.1. Інформаційне обслуговування Пацієнта включає в себе інформацію і документи, внесені до особистого електронного кабінету пацієнта, або направлені йому на електронну адресу, про:
– історію відвідувань Пацієнтом Клініки;
– запис Пацієнта на прийом до Клініки;
– перелік послуг, що надаються Клінікою;
– результати медичних та лабораторних досліджень Пацієнта;
– спеціальні пропозиції, що пропонуються Клінікою для Пацієнта;
– інше.
4. Політика конфіденційності та захисту персональних даних
4.1. Пацієнт відповідно до п. 6 ч.2. ст. 7. Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує свою згоду на обробку Клінікою, місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вулю Володимира Мономаха, 17А, персональних даних Пацієнта, що включають:
– повне ім’я, прізвище, по батькові;
– фото;
– стать;
– номер медичної карти;
– дата народження;
– номер страхового полісу (договору страхування);
– адреса електронної пошти;
– номер мобільного/домашнього телефону;
– адреса місця проживання;
– професія;
– найменування Компанії;
– структурний підрозділ Компанії;
– сфера діяльності Компанії;
– адреса Компанії;
– повне ім’я, прізвище, по батькові уповноваженого представника Пацієнта;
– номер мобільного / домашнього телефону уповноваженого представника Пацієнта;
– додаткова інформація, яка зазначається Пацієнтом самостійно;
– інша інформація, яка надається Пацієнтом для укладання декларацій з сімейним лікарем;
– інформація відповідно до розділу 3 цих Правил.
4.2. Мета: інформування Пацієнта, про перелік наданих медичних послуг і їх вартості, надання доступу до персональних даних, медичними документами, інформації про надані послуги, даних про прикріплення та інших відомостей з дотриманням заходів, що забезпечують їх захист від несанкціонованого доступу. Дана згода діє безстроковою.
4.3. Обробка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів шляхом змішаної обробки персональних даних (збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних).
4.4. Цілі обробки персональних даних: надання медичних та інших послуг Пацієнтові.
4.5. Клініка має право передати персональні дані Пацієнта третій стороні тільки в наступних випадках:
– якщо Пацієнт дав письмову згоду на здійснення передачі своїх даних третій стороні;
– якщо передача необхідна в межах встановленої законодавством України процедури.
4.6. Клініка приймає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення конфіденційності, захисту персональних даних Пацієнтів.
5. Порядок припинення надання послуги
5.1. Клініка має право припинити надання послуги в односторонньому порядку в разі порушення Пацієнтом Умов надання медичних послуг та дійсних Правил, направивши Пацієнтові повідомлення на Email вказаний Пацієнтом в Анкеті, або в інший спосіб, який визначається Виконавцем на власний розсуд, виходячи з наявної контактної інформації щодо Пацієнта. При цьому датою припинення надання послуги вважається дата, зазначена Клінікою в направленому Пацієнтові повідомленні про припинення надання послуги.
6. Порядок внесення змін і доповнень до Правил
6.1. Клініка має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила, шляхом затвердження нової редакції Правил, виключно з розміщенням змін з вказівкою їх дати та дати набуття чинності.
6.1.1. Для вступу в силу змін і доповнень до Правил, що вносяться Клінікою в односторонньому порядку, Клініка дотримується процедури розкриття інформації. Попереднє розкриття інформації здійснюється Клінікою не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до вступу в силу змін і доповнень до Правил. Всі зміни і доповнення, що вносяться Клінікою до чинних Правил, вступають в силу на наступний день, за днем опублікування інформації на сайті Клініки про ці зміни, або з дня набрання чинності змінами, якщо відповідна дата вказана в опублікованому на сайті Клініки документі.
6.2. Моментом ознайомлення Пацієнта з опублікованою інформацією вважається момент, з якого опублікований документ стає доступна для Пацієнта на сайті Клініки.
6.3. Клініка не несе відповідальності, якщо інформація про зміну Правил, опублікована в порядку і в терміни, встановлені Правилами, не була одержана і/або вивчена, і/або правильно зрозуміла Пацієнтом. Будь-які зміни Правил з моменту їх вступу в силу однаково поширюються на всіх Пацієнтів, що приєдналися до Правил, в тому числі приєдналися до Правил раніше дня набрання чинності змінами.
7. Порядок звернення з питань роботи Клініки.
7.1. Пропозиції та зауваження щодо роботи Клініки Пацієнт може подати будь-яким зручним для себе способом:
– Письмове звернення в Клініку;
– Звернення на електронну скриньку Клініки: clinic@stardoctor.com.ua
– Дзвінок по телефону контакт-центра: +380956554095
7.2. Отримавши звернення від Пацієнта за пропозиціями і зауваженнями Клініка інформує Пацієнта про результати розгляду такого звернення відповідно до законодавства України.

Додаток 2
До Договору публічної оферти

УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1. Медичні послуги надаються Пацієнтові виключно в обсязі вказаному у Переліку медичних послуг (надалі за текстом — «Перелік послуг»), що розміщується на сайті Клініки за адресою https://stardoctor.com.ua/. Остаточна вартість медичних послуг визначається на підставі діючих прайсів у Медичній інформаційній системі, яка використовується Виконавцем. У випадку розбіжностей у вартості послуг, зазначених на сайті Клініки та в Медичній інформаційній системі, визначальною є вартість, зазначена в Медичній інформаційній системі. Клініка може в односторонньому порядку вносити зміни до Переліку послуг без додаткового попередження Пацієнтів.
2. Вартість обраної послуги підлягає оплаті шляхом внесення Пацієнтом або іншою особою в інтересах Пацієнта на користь Виконавця платежу готівкою або у безготівковому порядку на умовах попередньої оплати або післяплати, про що Пацієнтові видається відповідний розрахунковий документ. Виконавець самостійно визначає, на яких умовах повинна бути сплачена послуга.
3. Медичні послуги, передбачені Переліком послуг надаються виключно одному Пацієнтові. Придбана послуга не розповсюджується на членів родини Пацієнта та/або інших осіб.
4. У випадку неотримання Пацієнтом повністю або частково медичних послуг, передбачених Переліком послуг, не з вини Клініки, вартість неотриманих медичних послуг поверненню та/або обміну на інші медичні послуги не підлягає, а строк надання таких послуг за ціною вказаною у Переліку послуг не продовжується.
5. Сплачена вартість за медичні послуги підлягає поверненню за умови, що Пацієнт не отримав жодної медичної послуги з передбачених Переліком послуг та звернувся із письмовою заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати фактичного чи запланованого надання послуги.
6. Період надання послуги може бути продовжено за умови, якщо конкретна послуга передбачена Переліком послуг, не могла бути надана своєчасно (відсутність лікаря, наявність обмежень у матеріально-технічному оснащенні тощо) на строк необхідний для цього, який визначається Клінікою.
7. Медичні послуги, передбачені Переліком послуг надаються Пацієнтові за умови попереднього його запису на відповідне діагностичне обстеження, маніпуляцію або прийом до лікаря.
8. Виконавець може самостійно прийняти рішення про припинення або тимчасове припинення надання окремих або всіх послуг з Переліку послуг.
9. Послуги з Переліку послуг надаються очно з відвідуванням Пацієнтом Клініки або дистанційно, з використанням засобів дистанційного зв’язку. Перелік послуг, які можуть надаватися дистанційно, умови та порядок надання та оплати таких послуг визначається Виконавцем самостійно. Для отримання послуг, що надаються дистанційно, Пацієнт повинен забезпечити наявність технічних засобів, що забезпечують можливість дистанційного зв’язку, згідно з технічними вимогами, визначеними та доведеними Пацієнтові Виконавцем. У випадку неможливості з об’єктивних обставин (неможливість провести огляд, відсутність результатів діагностичних обстежень та ін.) під час дистанційного надання послуг встановити діагноз, Виконавець повідомляє про це Пацієнта та надає консультативний висновок, в якому зазначає діагностичну гіпотезу.
10. Клініка може відмовити пацієнтові у наданні Медичних послуг, які передбачені Переліком послуг у наступних випадках:
– Порушення Правил внутрішнього розпорядку (перебування) пацієнтів у Клініці;
– Порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) щодо лікувально-діагностичного процесу;
– Ненадання медичних документів щодо стану здоров’я та будь-якої іншої інформації медичного або немедичного характеру, яка є необхідною для постановки діагнозу, визначення тактики лікувально-діагностичного процесу;
– Якщо надання медичних послуг може зашкодити здоров’ю або життю, тобто за умови існування медичних протипоказань щодо здійснення конкретного медичного втручання;
– У разі якщо пацієнт, без дозволу головного лікаря, здійснює відео-зйомку на території Клініки.
11. Факт оплати вартості послуги Пацієнтом є підтвердженням укладення відповідного договору на вищевказаних умовах.
12. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо протягом 2 (двох) календарних днів з моменту їх надання Пацієнт не пред’явить письмові претензії Виконавцеві до якості Послуг.

Додаток 3. До Договору публічної оферти
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОЯДКУ
(перебування пацієнтів) МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «СТАРДОКТОР»

Цей документ (далі – Правила), затверджений директором ТОВ «СТАРДОКТОР» (далі – Товариство або Медичний заклад), є нормативним документом, який регламентує внутрішній режим і особливості перебування та обслуговування пацієнтів з метою забезпечення належного лікувально-профілактичного, санітарно-гігієнічного та епідеміологічного режиму Медичного закладу.
Правила розроблені на підставі Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанов і наказів державних органів, які регулюють діяльність в сфері охорони здоров’я.
Правила є обов’язковими для всіх пацієнтів та відвідувачів Медичного закладу.
Кожен пацієнт має можливість ознайомитись з Правилами в папці споживача, які знаходяться в приміщенні Медичного закладу (на ресепшені) та на сайті https://stardoctor.com.ua/ як додаток Договору публічної оферти про надання послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. З огляду на те, що Медичний заклад є закладом охорони здоров’я, окремі режимні вимоги поширюються на пацієнтів і відвідувачів, зокрема, з дотримання тиші, чистоти, техніки безпеки, протипожежної безпеки тощо.
1.2. Медичний заклад не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей і одягу пацієнтів (відвідувачів), за винятком тих, які були передані на відповідальне зберігання.
1.3. Інформація про керівництво ТОВ «СТАРДОКТОР», ліцензію на медичну практику, медичний персонал, сертифікати на медичні засоби та обладнання, прейскурант цін, діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена в Папці споживача (та на офіційному сайті Медичного центру).
1.4. Контроль якості медичних послуг, що надаються у Медичному закладі відповідають вимогам Наказу МОЗ України «Про порядок контролю якості медичної допомоги» від 28.09.2012 р. №752.

2. РОЗРАХУНОК ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ
2.1. Всі види послуг в Медичному закладі (за виключенням тих, що надаються в рамках Програми медичних гарантій населення за Договором з НСЗУ, та іншими державними програмами) є платними. Ціни на послуги вказані в прейскуранті Медичного закладу.
2.2. Розрахунок проводиться шляхом внесення, як готівкових коштів, так і за безготівковим розрахунком.
2.3. Підставою для розрахунку є індивідуальна амбулаторна карта пацієнта, де вказано перелік послуг, які були надані пацієнту та складений на її підставі розрахунковий документ (рахунок, акт).
2.4. Всі додаткові види обстежень, які не входять до обсягу конкретної медичної послуги, наданої пацієнтові згідно прейскуранта, розраховуються додатково після їх проведення.
2.5. Ціни і структура прейскуранта можуть бути змінені, з чим можна ознайомитися на рецепції Медичного закладу, або на сайті. Вартість послуги не може бути змінена на послугу яка вже оплачена частково чи в повному обсязі.

3. РЕЖИМ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
3.1. Медичні послуги надаються у Медичному закладі в дні та години прийому, встановлені Адміністрацією: амбулаторно-поліклінічний прийом 6 днів на тиждень: ПН-ПТ – з 09:00 до 18:00 години, СБ – з 09:00 до 15:00 години.
3.2. Стаціонарна допомога надається 7 днів на тиждень цілодобово.
3.3. У разі необхідності (у випадку аварій, відключення світла, тепла, води тощо) Директор має право в окремі дні змінити часи прийому відвідувачів та пацієнтів.
3.4. Діагностичні та консультативні висновки спеціалістів інших медичних закладів обов’язково приймаються до уваги, але не можуть бути основою для видачі яких-небудь видів висновків фахівцями Медичного закладу, призначення плану надання медичних послуг, отримання рекомендацій лікаря і проведення медичних маніпуляцій.
3.5. Отримання висновків і рекомендацій фахівців Медичного закладу, проведення медичних маніпуляцій чи інших додаткових послуг Медичним закладом можливе тільки після консультації лікаря або проходження обстеження саме у Медичному закладі.
3.6. Директор має право обмежити відвідування осіб, які порушують вимоги внутрішнього режиму медичного закладу, мають ознаки сп’яніння чи дії наркотичних або психотропних речовин. У разі необхідності припинити протиправні дії таких відвідувачів, персонал може звернутися по допомогу охорони або викликати співробітників поліції.
3.7. Суворо заборонено проносити до Медичного закладу: зброю, колючі та ріжучі предмети, алкоголь, квіти з сильним запахом, отруйні речовини, хімічні сполуки та реактиви. У разі виявлення зазначених предметів (речовин), вони підлягають тимчасовому вилученню або повертаються відвідувачам.

4. ЗАПИС НА ПРИЙОМ ДО ЛІКАРЯ
4.1. Запис на прийом в Медичний заклад проводиться попередньо, за день або кілька днів до бажаного візиту через контакт-центр, в онлайн-кабінеті або на ресепшені Медичного закладу.
4.2. Прийом без попереднього запису день в день можливий тільки за наявності вільних місць у графіку роботи фахівця.
4.3. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та іншу потрібну йому інформацію у лікарів Медичного закладу або у ресепшіоністів при особистому візиті або по телефону.
4.4. Пацієнт, під час запису по телефону, онлайн або безпосередньо у Медичному закладі, може вибрати день і час прийому з наявних вільних місць у записі, про які йому повідомить лікар або адміністратор (ресепшіоніст).
4.5. Під час запису на прийом пацієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на які він записується, в іншому випадку, Медичний заклад має право відмовити йому в наданні послуги.
4.6. З урахуванням того, що по окремих напрямках ведуть прийом кілька фахівців і вони працюють за індивідуальними графіками, Адміністрація просить пацієнтів, якщо вони спостерігаються у певного лікаря, попереджати про це під час запису на прийом.
4.7. Пацієнт повинен прийти на прийом в Медичний заклад в призначений день і час.
4.8. Якщо пацієнт не може прийти в призначений час, у разі необхідності скасування самого візиту або необхідності призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано своєчасно попередити лікаря або ресепшіоніста Медичного закладу.
4.9. У разі , якщо пацієнт не прийшов у призначений час і не попередив про це або запізнився більш, ніж на 15 хвилин, запис може бути скасовано.
4.10. У разі непередбаченої відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, співробітники Медичного закладу попереджають про це пацієнта при першій можливості, зв’язавшись за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис переноситься на інший, зручний для нього час.

5. ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ
5.1. Пацієнт, який зайшов в Медичний заклад, зобов’язаний зняти верхній одяг і здати його до гардеробу в холі, залишити там великі сумки і пакети; в осінньо-зимовий період додатково одягнути бахіли, що можна зробити при вході в холі, уточнити свій запис у ресепшіоніста.
5.2. Пацієнт, який перебуває в Медичному закладі, повинен з повагою ставитися до персоналу і до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубості і безтактності. Його поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
5.3. При записі на всі види послуг пацієнт повинен підійти до ресепшіоніста. Якщо пацієнт прийшов до Медичного закладу вперше, ресепшіоніст заповнює спеціальну медичну карту, в якій будуть відображені загальні дані про пацієнта. При необхідності, на прохання ресепшіоніста, пацієнт повинен пред’явити паспорт або страховий поліс, після чого пацієнт може чекати початку прийому в зоні очікування.
5.4. Час початку проходження діагностичного обстеження, а також початок прийому лікаря може супроводжуватися невеликим очікуванням (це обумовлено тим , що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології і тривалість консультації може перевищувати передбачений відрізок часу, тому початок наступної консультації чи обстеження може затримуватися).
5.5. У Медичному закладі існує кілька кабінетів лікарського прийому, вони не закріплені за конкретними лікарями, тому пацієнт може бути прийнятий послідовно в різних кабінетах з одним лікарем. Існує схема прийому, але з урахуванням особливостей кожного пацієнта ця схема може змінюватися в залежності від діагнозу та особливостей патології кожного пацієнта індивідуально.
5.6. Всі дані діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря заносяться в індивідуальну медичну карту кожного пацієнта в електронному вигляді.
5.7. Індивідуальна електронна медична карта кожного пацієнта є власністю Медичного закладу і зберігається протягом усього періоду спостереження та надання медичних послуг, а потім в архіві Медичного закладу протягом 25 років. Пацієнтам дані з медичної карти видаються на вимогу з оформленням відповідних документів згідно з порядком ознайомлення з медичною документацією. Всі дані обстежень та консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки, завіреної печаткою Медичного закладу.
5.8. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного плану надання медичних послуг є чітке виконання пацієнтом всіх приписів та рекомендацій лікаря, дотримання необхідного рівня гігієни та правил прийому медикаментів.
5.9. Пацієнт має право спостерігатися у одного лікаря, за умови, що під час попереднього запису він проінформує про це ресепшіоніста.
5.10. Пацієнтам, які прийшли на прийом в брудному одязі або з сильним специфічним запахом, неприйнятними в умовах Медичного закладу, а також пацієнтам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, Медичний заклад має право відмовити у наданні послуг.

6. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПАЦІЄНТІВ
6.1. На кожного пацієнта заводиться електронна медична документація, перелік і форми якої розроблені адміністрацією Медичного закладу із урахуванням вимог чинного законодавства України.
6.2. При оформленні медичної документації збирається не тільки інформація про загальний стан здоров’я, специфічні реакції та особливості організму кожного пацієнта, а ще й персональні дані пацієнта.
6.3. Персональні дані необхідні для забезпечення оперативного зв’язку з кожним пацієнтом, його родичами та близькими.
6.4. Кожний пацієнт зобов’язаний повідомити медперсоналу достовірну інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані, в іншому випадку з Медичного закладу знімається юридична відповідальність за виникнення позаштатних ситуацій у наданні медичних послуг або зниження їх ефективності.
6.5. Якщо при самостійному оформленні анкет (іншої документації) або відповіді на питання лікаря пацієнт невпевнений у правильності своєї відповіді, він повинен сповістити про це лікаря.

7. ЛІКУЮЧИЙ ЛІКАР. ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН З ПАЦІЄНТОМ
7.1. Вибір пацієнтом або призначення лікуючого лікаря для кожного пацієнта відбувається відповідно до причини звернення та графіку прийому спеціалістів.
7.2. Пацієнт вправі вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі наданні медичних послуг та навіть відмовитися від медичних послуг в Медичному закладі взагалі.
7.3. У разі, коли пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря або Правил внутрішнього розпорядку, у Медичному закладі мають право відмовитись від подальшого медичного ведення цього пацієнта, крім випадків, коли його життю та здоров’ю загрожує небезпека. Рішення про припинення правовідносин з таким пацієнтом приймає Директор.
7.4. Дострокове припинення надання медичних послуг також можливе за письмовою заявою пацієнта (уповноваженого представника).
7.5. Медичний заклад не несе відповідальності за стан здоров’я пацієнта чи ефективність наданні медичних послуг у випадку відмови останнього від виконання медичних приписів (рекомендацій) та дострокового припинення отримання медичних послуг.
7.6. У разі здійснення неузгодженої з адміністрацією відеозйомки на території Медичного закладу пацієнту мають право відмовити у подальшому медичному обслуговуванні, крім випадків, коли його життю та здоров’ю загрожує небезпека.

8. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ.
ПОГОДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА ОБСЯГУ МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ
8.1. Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування та погодження пацієнта чи його родичів (законних представників). У невідкладних випадках, відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження пацієнта.
8.2. Перед початком надання медичних послуг з пацієнтом (його представником) узгоджується план лікування (обстеження). У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається орієнтовний план лікування (обстеження). Крім того, з об’єктивних або суб’єктивних причин, будь-який вже узгоджений план лікування (обстеження) може піддаватися корегуванню, про що пацієнта (його представника) обов’язково повідомляють.
8.3. Факт надання пацієнтом згоди на медичні втручання може оформлюватися шляхом підписання окремого документу (формуляру встановленої форми), відповідним зазначенням у медичній документації (із підписом пацієнта), а також посиланням у тексті договору про надання медичних послуг. Крім того, факт згоди на медичні втручання може підтверджуватися поведінкою пацієнта, оплатою за медичні послуги. В окремих випадках (стани, які супроводжуються втратою свідомості, неможливістю спілкуватися чи підписувати документи тощо) підписувати документи про надання згоди на медичні втручання окрім пацієнта можуть його уповноважені представники (за законом або за відповідно оформленою довіреністю).

9. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК ТА КОНФЛІКТІВ З ПАЦІЄНТАМИ
9.1. З питань надання медичної допомоги та організації роботи Медичного закладу пацієнт може звернутися до лікуючого лікаря, лікувально-контрольної комісії або Директора. Графік прийому пацієнтів та відвідувачів з особистих питань затверджується Директором ТОВ «СТАРДОКТОР» та розміщується в Папці споживача.
9.2. Пацієнти та їхні родичі можуть направити заяви, скарги та пропозиції для розгляду адміністрацією Медичного закладу, для чого організовані такі форми роботи:
– Книга відгуків і пропозицій, яка зберігається в Папці споживача;
– Прийом письмових звернень здійснюється поштою або безпосередньо через ресепшіоніста Медичного закладу по буднях з 09:00 до 17:00
– Особистий прийом Директором за окремим графіком (графік розміщений в Папці споживача);
– Комісія з розгляду скарг пацієнтів відповідно до Положення про її роботу та лікувально-контрольної комісії.
9.3. При незгоді пацієнта з доводами та поясненнями лікуючого лікаря щодо необхідності додаткових методів профілактики ускладнень, лікар має право відмовитися від подальшого надання медичних послуг, взяти з пацієнта письмову розписку про відмову від медичних послуг на запропонованих лікарем умовах, або скласти за участю 2-х свідків акт, якщо пацієнт не хоче надавати таку розписку.
9.4. У випадках, коли пацієнт не виконує медичних вказівок лікаря, порушує встановлений режим лікування (обстеження), проведення лікувально-профілактичних процедур і втручань, лікар письмово сповіщає про це керівництво та робить відповідний запис у медичній картці пацієнта.

10. ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ
10.1. Пацієнти зобов’язані:
– своєчасно приходити на заплановані прийоми до лікуючого лікаря, у т.ч. на процедури, огляди, консиліуми тощо;
– дотримуватися рекомендацій та приписів лікуючого лікаря (обов’язковим є виконання вказівок лікаря щодо режиму прийому ліків, режиму харчування, фізичного навантаження, відмови від шкідливих звичок тощо);
– під час перебування у Медичному закладі не порушувати правила внутрішнього розпорядку;
– під час перебування у Медичному центрі на стаціонарному лікуванні дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
10.2. Пацієнтам забороняється:
– проходити до медичних приміщень у верхньому одязі та без надягання бахилів на взуття;
– курити та смітити у приміщеннях Медичного закладу;
– приходити на прийом до лікаря у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під впливом психотропних речовин;
– приймати медичні засоби, що не були призначені лікуючим лікарем;
– перебувати за межами своєї палати без індивідуальних засобів захисту, якщо він перебуває в стаціонарному відділені;
– залишати відповідне стаціонарне відділення без дозволу лікуючого лікаря або супроводу відповідального медичного персоналу Медичного центру.
10.3. Пацієнтам не рекомендується:
– зазначати у документації (чи повідомляти при зборі анамнезу) неправдиві дані про себе та стан свого здоров’я;
– пропускати або спізнюватися на процедури, огляди;
– порушувати правила внутрішнього розпорядку Медичного центру за що передбачені відповідні штрафні санкції.

11. АЛГОРИТМ ДІЙ ПАЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ОГОЛОШЕННЯ СИГНАЛУ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»
11.1. Щоб почути сигнал «Повітряна тривога» необхідно встановити на телефоні застосунок ««Повітряна тривога». Застосунок доступний у Google Play Market та AppStore, не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривоги системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.
11.2. Відстежуйте початок і кінець повітряної тривоги.
11.3. Після початку оповіщення про початок повітряної тривоги, адміністратор має повідомити всіх відвідувачів про найближче укриття та за направленнями (вказівками), розміщеними на стінах, підлозі, рухомих (пересувних) вказівниках, які зазвичай використовуються у торговельних та виставкових залах, пройти до сховища.
11.4. Після початку звукового сигналу (сирени) пацієнтам необхідно швидко пройти до укриття, зокрема і тим, хто перебуває у подвір’ї Медичного центру, виконувати вказівки адміністраторів та відповідального медичного персоналу.
11.5. На шляху до укриття, а також при вході в нього, необхідно дотримуватися спокою і порядку.
11.6. У хвилини небезпеки кожному необхідно мобілізувати себе, бути зосередженим та уважним, діяти максимально швидко.
11.7. Покинути укриття можна лише після сигналу “ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ” (виконуючи вказівки адміністратора та відповідального медичного персоналу).
11.8. Під час евакуації заборонено користуватися ліфтами, треба спускатися сходами, прямуючи за визначеними маршрутами евакуації до визначених Медичним центром укриттів.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Внесення будь-яких змін або доповнень до цих Правил здійснюються на підставі наказу директора ТОВ «СТАРДОКТОР» .
12.2. Кожному пацієнту доводяться основні положення цих Правил щодо його прав і обов’язків. З повним текстом Правил пацієнт може ознайомитися у «Папці споживача» та на сайті Медичного закладу https://stardoctor.com.ua/.
12.3. Випадки, що не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.

Найцікавіша інформація для Вас у нашому Телеграм каналі

Підпишіться, аби оримувати від нас новини першими.

Підписатися у Telegram